28 March 2016

Collection of Charts

Just for fun...

Picture: I found it interesting to look at conflict areas like Ukraine; Crimea...etc Picture: Why is this
Picture: Are you living in the past or the future ?


Picture: Is the grass greener elsewhere ?
Picture Would be interesting to compare with the number of Sun-hoursPicture: Only interesting for Scandinavians

Democracy v.s. Nationalism


Picture: NDI "what we have learned" (National Democracy Institute)


-------------------------
US first undemocratic leader ?


Picture: The last time it ended with war (Swedish, English)


The common denominator is that people want some change.
The new leaders are - once again, media simplistic - black or white 'in or out'.
The wrong people should get out, be thrown out, or be cleansed out - depending on how much they resist the changes.
Like always, controlled by a few. Fuelled by bigger carrots to the in:s and bigger sticks for the out:s.
And like always, in the beginning the leaders thinks everybody are with them. But gradually they feels everybody are against them.

Weekend - The Framework is almost complete :-)

Picture: Fact or Flavour.

----------------------------------


Image result for organisation chart
Picture: Influencing Factors, at various Depth. Influencing The Output* (Measure)
Each Factors have a certain Position; Factor(Depth;Time)

Output = The Set Predictor (measure~what we value)

Level 3: "Pre-Scribe" - not a good word
Level 2: Pre-Dict/Pict
Level 1: DeScribe/DePict

Measure(Factor[Depth;Time])
If we work with a granularity we can


-----

Royal Swedish Library

Uppdraget (sida 17)
Sveriges nationalbibliotek svarar för insamling av och tillgång till fysiska och 
digitala medier (information) till förmån för forskning och samhälls-utveckling, samt har nationell överblick och utvecklar biblioteksväsendet i samverkan enligt uppgifter i 
förordning (2008:1421) med instruktion för Kungl. biblioteket (KB)

Purpose:
to Get, Catalogue, Publish Information (make it available)
for Research&Development, to benefit Anyone and the Society,.


Course: Ämnes-ords-katalogisering (Klassifierings dokument.pdf)

Describe: 
1. de grundläggande principerna, 
2. hur man gör en ämnesanalys (ämne/disciplin), 
3. av en resurs (verk), 
4. och hur man indexerar med kontrollerad vokabulär. 
riktlinjer, olika verktyg.

DEWEY: När ämne och disciplin är bestämt, går katalogisatören över till schemat (om tillämpligt, inriktning/genre eller form). Vägledande princip; simple to use and produce (klassificra/re-klassificera)

1. Bestämma ett verks ämne (main subject/s)
Författarens intention, avgör ämnes-klassifikationen 
Via Strukturen: Titel, Innehållsförteckning
Via Baksidan, Sammanfattningen, Inledningen, Texten
Via Källorna

2. Bestämma ett verks disciplin (syfte = huvudämne)
Verket klassas under den disciplin som det är avsett för,
snarare än under den disciplin från vilket det kommer.


3. Vägvals-principer
Ett verk kan innehålla flera ämnen som behandlas separat, eller
i relation till varandra ur en 
enda disciplins synvinkel
Regel1: (=purpose)
Ett verk som behandlar flera ämnen i relation till varandra
klassificeras under det ämne 
som påverkas (användaren avsikt/syfte).
Detta kallas för tillämpningsregeln och har företräde framför alla andra regler. 

Exempel: Någon köper ett fordon, men avsikten är att transportera. 
Så producenten kan säga sig arbeta inom a) fordons-leverantörs-, eller b) transport-branschen.

Regel2: (=depth)
Behandlas mest utförligt 

Regel3: (=sequence)
Behandlas först, av flera (ex. första landet i raden av länder)


Klasser
000 Datavetenskap, information & allmänna verk 
400 Språk
800 Litteratur 

100 Filosofi & psykologi 
300 Samhällsvetenskaper 

700 Konstarterna & fritid 
200 Religion 

500 Naturvetenskap 
600 Teknik 

900 Historia & geografi 

FAST= Facetted Application of Subject Terminology
Allmänna ämnen (650)
Personnamn (600)
Institutionsnamn (610)
Händelser (611, bl.a. alla krig)
Titlar (630)
Tid (648)
Geografiska namn (651)
Genre/form (655)


-----
Astrakan: Effektiva möten
Trade: Förhandlings-möte
Process: Arbets-möte ... Designed for Purpose (what/why)
Control: Besluts-möte
Coordinate: Avstämmnings-möte  ...med/mot-arbetare
Resource: Informations-möte

Veta (om substantiv)v.s. Kunna (om verb)

Ledare: Vision/Mål/Strategi
Chef: Genomförande/Struktur/Resurser
Coach: Relation/Motivation

Focus, Process, Possible